Diecezja Radomska

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP

Krzyżanowice 182

27-100 Iłża

tel. 48 616 32 88
e-mail: swjozef-krzyzanowice@wp.pl

Proboszcz Parafii:

Ks. Michał Warchoł

Parafialne konto bankowe: 

Bank Spółdzielczy w Iłży - nr konta:

 84 9129 0001 0009 0000 1515 0003

Kancelaria Parafialna:

czynna codziennie po Mszach św.

Msze święte:

w dni powszednie  -  o godz. 17 (zimą o godz. 16)
w niedziele i święta  -  o godz. 9 i 11.30
w święta zniesione  -  o godz. 9 i 17 (zimą o godz. 16)

Odpusty:

św. Józefa Oblubieńca NMP  -  19 marca

św. Otylii  -   II Niedziela września

dzień adoracji Najśw. Sakr.  -  wtorek po II Niedzieli Adwentu

Rekolekcje:

Adwentowe  -  II Niedziela Adwentu

Wielkopostne  -  przed odpustem św. Józefa

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu: 

Chrzest

    • akt urodzenia dziecka (odpis)

    • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

    • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres zamieszkania)

    • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Bierzmowanie

    • metryka chrztu

    • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

    • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Pierwsza Komunia Święta

    • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

    • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu

    • dowody osobiste

    • ostatnie świadectwo katechizacji

    • świadectwo bierzmowania (jeżeli nie ma wpisu na metryce chrztu)

    • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

    • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb katolicki

    • akt zgonu

    • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

 

19 lipca 2017 r., Środa
Dzień Powszedni
Rok A, I
XV Tydzień zwykły

1. czytanie: Wj 3, 1-6. 9-12 Bóg objawia się Mojżeszowi

Psalm: Ps 103, 1-2. 3-4. 6-7 Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Aklamacja: Mt 11, 25

Ewangelia: Mt 11, 25-27 Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

1. czytanie

Wj 3, 1-6. 9-12 Bóg objawia się Mojżeszowi

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do Bożej góry Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.
Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: „Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?” Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: „Mojżeszu, Mojżeszu!” On zaś odpowiedział: „Oto jestem”. Rzekł mu: „Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”.
Powiedział jeszcze Pan: „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. „Teraz oto doszło wołanie synów Izraela do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź lud mój, Izraela, z Egiptu”.
A Mojżesz odrzekł Bogu: „Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić synów Izraela z Egiptu?” A On powiedział: „Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze”.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 103, 1-2. 3-4. 6-7

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Aklamacja

Mt 11, 25

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 11, 25-27 Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

Oto słowo Pańskie

Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl