Parafialny Zespół Caritas 

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości – miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca.

Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.

Miłość tak pojęta nie może nie stawiać wspieranemu nieodzownych wymagań, a nierzadko też obyć się bez profesjonalnych umiejętności.

Jednak pierwsze w kolejności i hierarchii pozostaje proste otwarcie na potrzebującą siostrę lub brata.

Parafialne Zespoły Caritas powołuje Dyrektor Caritas na prośbę miejscowego Proboszcza. Dokumentem regulującym zasady powoływania i funkcjonowania PZC jest Statut ,,Caritas Parafii’’ w Diecezji Radomskiej zatwierdzony 28 lutego 2001 roku przez Biskupa Radomskiego Jana Chrapka.

Obecnie przy Caritas Diecezji Radomskiej istnieje 105 Parafialnych Zespołów Caritas, których funkcjonowanie niewątpliwie wpisuje się w działalność diecezjalnej Caritas, realizującej główny cel w postaci niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Zadaniem Parafialnych Zespołów Caritas jest zatem działalność charytatywna w parafii, polegająca na bezinteresownej posłudze tym, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie.

Działalność Parafialnych Zespołów Caritas polega m.in. na prowadzeniu punktów pomocy rzeczowej, dystrybucji żywności w ramach Programu PEAD, przygotowywaniu paczek żywnościowych, prowadzeniu punktów poradnictwa, świetlic parafialnych, organizowaniu letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z najuboższych rodzin, prowadzeniu jadłodajni, zbiórek żywności, organizowaniu festynów – pozyskując w ten sposób środki dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców parafii, organizowaniu zbiórek dla osób chorych i niepełnosprawnych z terenu parafii, aktywnym włączaniu się w akcje diecezjalne i ogólnopolskie itp.